ANBI

 

Stichting Tuinpad en ANBI


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.


Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.BELEIDSPLAN STICHTING TUINPAD

Beleidsplan Stichting Tuinpad


Fiscaal nummer Stichting Tuinpad: 862626985


De stichting is genaamd ‘Stichting Tuinpad’ een stichting voor het algemeen maatschappelijk nut.

Zij heeft haar zetel in Deurne.

Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.Doelstelling van de Stichting


De stichting heeft ten doel in het algemeen de realisatie van een cultureel-recreatieve

wandelroute met park voor jong en oud die vanuit maatschappelijk, artistiek en economisch oogpunt bijdraagt aan de identiteit en beleving van Deurne voor mensen van binnen en buiten Deurne. Alles over het gehele plan inclusief begroting is te vinden op www.tuinpaddeurne.nl


De werkzaamheden van de stichting


a. Het bijeenbrengen van fondsen ten behoeve van de aanleg en onderhoud van bovengenoemde.

b. Het leggen en onderhouden van contacten met (semi)overheidsinstanties en particuliere

instellingen die zich bezig houden met vormen van recreatie, en/of ontspanning en of

cultuur.


Wijze van fondsenwerving


Het vermogen van de Stichting Tuinpad wordt gevormd door:

a. Subsidies en donateurs;

b. Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;

c. Opbrengsten uit activiteiten van de stichting en uit het vermogen van de stichting

d. Ander inkomsten en opbrengsten


Wijze van beheer van de fondsen en vermogen

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester. Deze worden door een kascommissie bestaande uit bestuursleden jaarlijks gecontroleerd.

De besteding van de inkomsten worden in overleg met het bestuur gedaan. Doel is om financiën te genereren voor een park met wandelroute. Wanneer deze gelden binnen zijn worden ze overgemaakt op de projectrekening van de gemeente Deurne. Zie daarvoor ook de Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Deurne van 4 oktober 2022


Gegevens Stichting Tuinpad


Fiscaal nummer Stichting Tuinpad: 862626985


Stichting Tuinpad 

PA Maarten Arts 

Rode Wouw 35754 CM Deurne Nederland


Bankrekening Stichting Tuinpad Rabobank

IBAN NL61 RABO 0189 3840 85


Kamer van Koophandel

Nummer 82848181


Bereikbaar onder nummer 0654347233

 

www.tuinpaddeurne.nl
[email protected]


Doelgroepen van de Stichting


Alle inwoners en bezoekers van Deurne in alle leeftijden. Het plan voorziet in diverse vormen van maatschappelijk belang, van beweging en ontspanning tot cultuur. Zie daarvoor onze website.Hoe bereikt de Stichting Tuinpad haar doelen?

Door de vorming van een bestuurder met een aantal enthousiaste bestuursleden met kennis van diverse zaken en met daaromheen diverse commissies streeft de stichting naar haar doel: een groene ruimte die tot doel heeft zaken te bevorderen waaraan de meeste mensen behoefte hebben. Een groene long met plaats voor ontspanning, recreatie, beweging en cultuur.

Cultuur zal onder andere plaatsvinden door de verbinding met Museum De Wieger en door het plaatsen van kunstwerken in allerlei vormen. Van gedichten tot plastieken.


Werkzaamheden en activiteiten ter verwezenlijking van het doel.


Daartoe gaan alle leden op pad om sponsorgelden te genereren. Via de commissie sponsoring. Andere leden zullen gelden gaan ophalen bij Fondsen en instellingen waaronder de Gemeente. Daarnaast zullen er ook publieksacties gehouden worden waarbij men moet denken aan crowdfunding, QR code acties en acties waarbij de Deurnese bevolking het doel kan steunen. 


Deze acties moeten op het moment van de aanvraag ANBI nog verder ontwikkeld worden.

Wanneer de gelden binnen zijn zullen deze beschikbaar gesteld worden aan de gemeente Deurne die dat op haar beurt en onder haar verantwoordelijkheid weer zal besteden aan het doel, waarbij de stichting een adviserende rol heeft.


Deze werkzaamheden zullen de komende jaren doorgaan zolang er behoefte is aan gelden die nodig zijn om de realisatie te verwezenlijken.Bestuurssamenstelling


Henry van den Berkmortel

Gepensioneerd directeur 

reclamebureau Spiegel 

crossmedia communicatie 

Voorzitter


Maarten Arts

Partner fiscalist Crowe Foederer

Secretaris 


Willem Buiter

Zelfstandig 

Energieadviseur

Penningmeester


Mariken van Horen

Arts-seksuoloog

Bestuurslid


Peter Gevaert

Business develop manager Neways

Bestuurslid


Rob van Sluijs

projectmanager SNS Bank

Bestuurslid


Rita van den Boomen

Account project 

coördinator Fuji Seal

Bestuurslid


Beloningsbeleid Stichting Tuinpad

Wij verwijzen naar de oprichtingsakte Stichting Tuinpad


Bestuursbevoegdheid en vergoedingen


Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.


Beheer en besteding inkomsten

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester. Deze worden door een kascommissie bestaande uit bestuursleden jaarlijks gecontroleerd.

De besteding van de inkomsten worden in overleg met het bestuur gedaan. Doel is om financiën te genereren voor een park met wandelroute. Wanneer deze gelden binnen zijn worden ze overgemaakt op de projectrekening van de gemeente Deurne. Zie daarvoor ook de Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Deurne van 4 oktober 2022Bestuur: Verwijzing naar de Stichtingsakte


Dossiernummer: 2021.0793.01 /PSVerqaderinqen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur 

De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het --- Bestuur te bepalen plaatsen om welke reden dan ook één of meer ledenbestuurders, of vormt de enig overblijvende besluitvorming in vergadering.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen

stemmen door de sêcretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de

algemene stemmen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.Ván het verhandeld in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een

direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem  schriftelijk hebben uitgebracht.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit uitschrijft of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opdracht van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde door de

voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Schriftelijke oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

lndien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. lndien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.


Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de

vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage lnstituut

te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstellen te nemen.

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.


Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. 


Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

van een ander verbindt. 

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de

Stichting en de met haar verbonden organisatie.

ln geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

ln geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt

de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door hert Bestuur steeds moet zijn

aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de

bestuurder gedurende een periode meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. 

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed,


Vertegenwoordiging

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders - voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. 

Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te

vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.


Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: door overlijden van een bestuurder; - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; - bij schriftelijke ontslagneming, bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen; -door periodiek aftreden.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar


Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de

balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en

vast te stellen. 3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.


Commissies

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en

bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.


Raad van Advies

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben

het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden

vastgesteld.


Financieel

De Stichting stelt zich ten doel in eerste instantie in het jaar 2022 en 2023 de benodigde gelden te genereren voor het eerste deel van het doel. De realisatie van het park. Daartoe is een begroting gemaakt van € 329,700,—

Er wordt getracht dit bedrag middels sponsoring en fondsenwerving binnen te brengen. Op dit moment loopt de werving daarvoor door de verschillende bestuursleden en commissies.

De verantwoording van het bedrag van € 329,700,— is bekend bij de stichting en kan desgewenst opgevraagd worden via [email protected].


In dit geval is het niet relevant om een driejarige begroting te maken omdat het bedrag in korte tijd binnengebracht wordt en vervolgens naar ce `Gemeente Deurne wordt overgemaakt onder controle van de stichting. Het handelt bij de stichting voornamelijk om inkomsten. De uitgaven zullen door de autoriteiten worden besteedt. Dit heeft ook te maken met het feit dat het park zich op Gemeentegrond bevindt waarvoor alleen de gemeente verantwoordelijk is.


Later zal er een jaarlijkse prognose moeten komen om te kijken wat nodig is voor activiteiten en onderhoud van het Tuinpad. Een en ander is ook afhankelijk van de wijze van uitvoering wanneer de pannen definitief zijn. Hier verwijzen wij naar de begroting en de plannen die op onze website zijn gepubliceerd.


Tot zover het beleidsplan.